Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon Erätoverit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää järjestäytyneiden metsästys ja kalastusolojen aikaansaamiseksi maassamme ja edistää järkevää riistan- ja kalavesienhoitotoimintaa.
 2. Edistää tarkoituksenmukaista luonnonsuojelutoimintaa ja kalastuksesta ja metsästyksestä annettujen lakien tuntemusta toiminta-alueella.
 3. Pyrkiä mahdollisuuksiensa mukaan varaamaan eränkäynnistä kiinnostuneille kansalaisille mahdollisuuksia päästä osalliseksi metsästyksen ja kalastuksen suomasta virkistyksestä sekä turvaamaan sen jatkuvuus tuleville sukupolville.
 4. Edistää maamme metsästys- ja kalastuskulttuurin leviämistä.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Hankkii yhdistyksen jäsenten käyttöön metsästys- ja kalastusoikeuksia.
 2. Harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä selvittää tiedotustoimintaa.
 3. Harjoittaa koulutus- ja valistustyötä järjestämällä kursseja, neuvontaa, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä opintokerho- ja muuta vastaavanlaatuista toimintaa.
 4. Edustaa jäseniä kotimaassa ja ulkomailla.
 5. Järjestää metsästysammuntoja, ampumakilpailuja, metsästysretkiä ja harjoittaa riistanhoitotoimintaa.
 6. Järjestää kalastuskilpailuja ja retkiä, joiden tarkoituksena on kalavesienhoitotoiminnan suorittaminen.
 7. Avustaa mahdollisuuksien mukaan jäsenistön työskentelyä metsästyskoirarotujen jalostamisessa ja ohjata metsästyskoirien oikeaa käyttöä.

4. Varojenhankintatoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltä vuosimaksuja sekä järjestämällä asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä tai erilaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi myös perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia, tai jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä sekä harjoittaa kustannus- ja kioskitoimintaa.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja lupautuu työskentelemään sen tarkoitusperien mukaisesti sekä maksaa liittymis- ja vuosimaksut, joiden suuruuden määrää syyskokous. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa valita henkilöitä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi tai maamme riistanhoidon tai kalatalouden edistämiseksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Jäsenen velvollisuus on

Jäsenen velvollisuutena on osallistua yhdistyksen riistanhoito- tai kalavesienhoitotoimintaan ja ilmoittaa yhdistykselle kaikki havaitsemansa riista- ja kalakantojen kehitykselle hyödylliset ja vahingolliset seikat sekä noudattaa rehtiä erämiesmoraalia.

7. Eroaminen ja erottaminen

 1. Yhdistyksestä eroaminen on ilmoitettava henkilökohtaisesti yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen näin erottua yhdistyksestä hän menettää kaikki oikeutensa siinä. samoin myös vapautuu velvollisuuksista, joihin hän yhdistykseen liittyessä on sitoutunut, paitsi mitä tulee jo maksettaviksi erääntyneisiin tai määrätyksi ajaksi sidottuihin maksuihin.
 2. Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai metsästys- ja kalastuslakeja vastaan, voi hallitus erottaa. erotettu jäsen voi valittaa tehdystä erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle  kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Yhdistyksen kokous voihallituksen mielipidettä kuultuaan muuttaa hallituksen päätöksen asiasta

8. Yhdistyksen kokoukset

Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella, joka ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta.

9. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat marraskuussa pidettävä syyskokous ja helmikuussa pidettävä vuosikokous.

10. Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettuaan asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

11. Yhdistyksen varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan(8) päivää ennen paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai ilmoittamalla jäsenille kirjallisesti. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä viisi (5) päivää ennen kokousta samassa lehdessä tai ilmoittamalla jäsenille kirjallisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.

12. Milloin yhdistyksen jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen esityksen päätösesityksineen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

13. Päätökset yhdistyksen kokouksista tehdään yksinkertaisella enemmistöllä lukuun ottamatta niitä asioita, joissa näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan vaaditaan määräenemmistökokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa kysymyksissä voittaa yhdistyksen puheenjohtajan ääni.

14. Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleiden jäsenten nimet ja käsitellyt asiat. Kokouksessa puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan ja sen tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat.

15. Marraskuussa pidettävässä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
 2. Todetaan läsnäolijat.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 5. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
 6. Päätetään liittymis- ja vuosimaksuista.
 7. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavalle vuodelle.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet, enintään 10 varsinaista ja 1 -4 varajäsentä.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle vuodelle.
 11. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.
 12. Käsitellään muut toimintaan liittyvät asiat

16. Helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat
 4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajain lausuntoineen ja päätetään niiden vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen. vuoden hallinto ja tilinpito ehkä antavat aihetta.
 7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.
 8. Käsitellään muut toimintaan liittyvät asiat.
 9. Päätetään yhdistyksen koolle kutsumistavasta, huomioon ottaen sääntöjen 11 pykälä.

17. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

18. Yhdistyksen halitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään 10 varsinaista ja 1 – 4 varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi

19. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi on puolet hallituksen muista jäsenistä paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksellaan em. pöytäkirjan, joka tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

20. Hallituksen tehtävänä on

 1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
 2. Valita keskuudestaan sihteeri
 3. Valita rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset virkailijat sekä asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa jaostot.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä.
 7. Edustaa yhdistystä.
 8. Pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta.
 9. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä taloudenhoitaja, kukin erikseen.

22. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit valituille tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajain on palautettava tilit varustettuna tilintarkastuskertomuksella vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esityksineen tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.

23. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuissa äänistä.

24. Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään, on myös päätettävä,  miten yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvittely.

25. Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.